logo Search from 12000+ celebs Promote my Business

ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਉਦ੍ਧਰਨਾਂ

ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਕੋਟਸ ਖੋਜੋ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ, ਆਈ, ਅੰਮੀ ਜਾਂ ਮੁੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਟਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਈਏ।

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਂ, ਆਈ, ਅੰਮੀ, ਮੁੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਫਰਜ਼, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਲਣ-ਪੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਉਦ੍ਧਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਓ, ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਉਦ੍ਧਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਹੈਪੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਲਈ।

ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ

ਮਦਰਜ਼ ਡੇ ਕੋਟਸ

 1. ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

 2. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਸੁਨਾਅਵਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

 3. ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਏਹਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।

 4. ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ।

 5. ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਧਿਕ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨਹੀਂ।

 6. ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ।

 7. ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਦੋੜ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

 8. ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਘਰ ਭੀ ਘਰ ਨਾ ਲਗਦਾ।

 9. ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਵੱਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈੈਂ।

 10. ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।

 11. ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਊਚਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 12. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈਂ।

 13. ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ।

 14. ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਰਮਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਠੰਢ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 15. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ।

 16. ਮਾਂ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਂ।

 17. ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰ।

 18. ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਦੁਲਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।

 19. ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ।

 20. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ।

ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁਨੇਹੇ

 1. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

 2. ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ, ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ - ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।

 3. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

 4. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ।

 5. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

 6. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਧਾਈਆਂ!

 7. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

 8. ਤੇਰੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਹੈਂ।

 9. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 10. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

 11. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!

 12. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਲੀ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕੇਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

 13. ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ।

 14. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

 15. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਸੁਨੇਹੇ

 1. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈਂ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ!

 2. ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!

 3. ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮਾਂ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ!

 4. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈਂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ!

 5. ਤੇਰੇ ਦੁਲਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!

 6. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈਂ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਹੈ।

 7. ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ!

 8. ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ!

 9. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈਂ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ!

 10. ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਸੱਥ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਤੇਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ!

 11. ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ!

 12. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ!

 13. ਹੇ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ!

 14. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ!

 15. ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!

 16. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੁਲਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ!

 17. ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਅਮਿੱਟ ਹੈ। ਤੇਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵਧਾਈਆਂ!

 18. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ!

 19. ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਂ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ।

 20. ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ!

ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਕਾਰਡ ਸੁਨੇਹੇ

 1. "ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨਸਥਾਨ ਹੈਂ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲਾਖ ਲਾਖ ਵਧਾਈਆਂ!"

 2. "ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਯਾ, ਤਾਕਤ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਇਆ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ।"

 3. "ਹਰ ਉਸ ਵਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਸੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ - ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!"

 4. "ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਪਿਆਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਂ, ਮਾਂ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!"

 5. "ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਯਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!"

 6. "ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਸਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੂੰ ਘੈਂਟ ਹੈਂ, ਮਾਂ!"

 7. "ਅੱਜ ਤੂੰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਾਂ - ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।"

 8. "ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ!"

 9. "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ, ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!"

 10. "ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ? ਪਿਆਰ, ਧੀਰਜ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਹਾਸੋ ਦੀ ਸਮਝ।"

 11. "ਗੁਲਾਬ ਲਾਲ ਹਨ, ਵਾਯਲੈਟ ਨੀਲੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!"

 12. "ਹਰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ, ਹਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ!"

 13. "ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਹੈਂ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ!"

 14. "ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਮਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।"

 15. "ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।"

ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਟਸ

 1. "ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਮਤਾ: ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" - ਰਾਬਰਟ ਬ੍ਰਾਉਨਿੰਗ

 2. "ਇਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" - ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਡਾਇਨਾ

 3. "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ।" - ਐਲੀਨ ਹੈਫ਼ਨਰ

 4. "ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਲਈ ਫੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।" - ਅਣਜਾਣ

 5. "ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।" - ਅਣਜਾਣ

 6. "ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।" - ਜੇਮਸ ਈ. ਫ਼ਾਸਟ

 7. "ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ।" - ਹੈਨਰੀ ਵਾਰਡ ਬੀਚਰ

 8. "ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" - ਅਣਜਾਣ

 9. "ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।" - ਏਲਡਰ ਐਮ. ਰਸੇਲ ਬੈਲਾਰਡ

 10. "ਮਾਵਾਂ ਗ੍ਲੂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।" - ਸੂਜ਼ਨ ਗੇਲ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕੋਟਸ

 1. "ਮਾਂ ਤੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

 2. "ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।"

 3. "ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਵਰਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।"

 4. "ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।"

 5. "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।"

 6. "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।"

 7. "ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸ੍ਵਰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ।"

 8. "ਮਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਨੰਤ ਹੈ।"

 9. "ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਫੀਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

 10. "ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੈਂ।"

 11. "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਦੀਵੀ ਰਾਹਬਰ ਹੈਂ।"

 12. "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਾਂ।"

 13. "ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।"

 14. "ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈਂ, ਮਾਂ।"

 15. "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਹੈਂ।"

 16. "ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਂ।"

 17. "ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਮੇਰਾ ਹਮਰਾਜ਼।"

 18. "ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਹੈਂ।"

 19. "ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ।"

 20. "ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ।"

 21. "ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਹਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"

 22. "ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਮਾਂ।"

 23. "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਹੈਂ।"

 24. "ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈਂ।"

 25. "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈਂ।"

 26. "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਦੀਵੀ ਰਾਹਬਰ ਹੈਂ।"

 27. "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮਾਂ।"

 28. "ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।"

 29. "ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਹੈਂ, ਮਾਂ।"

 30. "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਹੈਂ।"

 31. "ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਂ।"

 32. "ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਸਟ ਫਰੈਂਡ, ਮੇਰਾ ਹਮਰਾਜ਼।"

 33. "ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਹੈਂ।"

 34. "ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ।"

 35. "ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ।"

 36. "ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਹਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"

 37. "ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਮਾਂ।"

 38. "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਾਥੀ ਹੈਂ।"

 39. "ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈਂ।"

 40. "ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈਂ।"

ਮਾਤਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੱਚੁਮੁੱਚ ਜਾਦੂਈ ਬਣਾਓ!  ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੈਮਿਓ ਦੇ ਕੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿਓ।
ਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ, 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ Instagram DM, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡਿਓ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਲਈ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੁਣੋ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ-ਭਰਪੂਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। 
ਹੁਣੇ ਟ੍ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਦਾਬਹਾਰ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਓ!

Grow Your Business With Celebrity Promotions

Boost Sales of Your Business

Get a Celebrity to Promote Your Business

Talk To Us Now For Celebrity Promotions!

Your information is safe with us lock

tring india

India's Largest Celebrity Management Agency! Talk to Us Now!

Your entry has been submitted!
close button